موقعیت های شغلی شرکت نرم افزاری ستیا

عبارت SEO مخفف سه کلمه Search Engine Optimization است که به معنی بهینه‌سازی سایت برای موتور‌های جستجو است. امروزه این مفهوم به Search Experience Optimization تغییر یافته که برابر است با بهینه‌سازی تجربه‌کاربری از جستجو، به عبارت دیگر باید برای رضایت کاربر از نتیجه یافت شده نیز اهمیت ویژه‌ای قایل شویم.